Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği  

Türkan ÖZBAYIR, Selda KARAVELİ ÇAKIR, Kevser KARACABAY
OROFARENGEAL MUKOZİTLİ HASTALARDA YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ
 
Amaç: Bu araştırma, “Orafarengeal Mukozitli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği”nin Türkiye’deki hastalar için geçerli ve güvenilir bir araç olup olmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma metodolojik bir çalışma olarak planlandı, veriler İzmir ili içerisinde yer alan bir üniversite hastanesinin onkoloji kliniğinde toplandı. Araştırmanın örneklemini oral mukoziti olan iletişim kurulabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden155 hasta oluşturdu. Araştırmanın verileri Birey Tanıtım Formu ve Orafarengeal Mukozitli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılarak toplandı. Bulgular: Bu araştırmanın ön hazırlık aşamalarında ölçek ile ilgili uzman görüşü önerileri ve yapı dil geçerliliği çalışmaları sonucunda ölçeğin maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Orarengeal Mukozitli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin ve alt boyutlarının iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı tüm ölçek için μ=0.98, semptomlar boyutunda μ=0.90, diyet boyutunda μ=0.94, sosyal fonksiyon boyutunda μ=0.95, yutma boyutunda μ=0.95 olarak bulundu. Sonuç: Bu çalışmada, Orafarengeal Mukozitli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği” nin Türkçe formunun, Türk toplumunda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Oral Mukozit, Yaşam Kalitesi, Geçerlilik, Güvenilirlik

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0010

TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY OF THE LIFE QUALITY SCALE IN PATIENTS WITH OROPHARYNGEAL MUCOSITIS
 
Aim: The aim of the study is to examine the validity and reliability of the New Measure of Health-Related Quality of Life for Patients with Oropharyngeal Mucositis (OMQoL) for Turkish population. Method: The study was designed as a methodological research, and the data were conducted by researchers at a university hospital’s oncology clinic, located in Izmir, Turkey. Outpatient or hospitalized patients receiving treatment in the oncology clinic of the research hospital made up the population of the research. The study sample consisted of 155 patients had oropharyngeal mucositis, can communicate and agreed to participate in the study. The data were collected in the study using a demographic data collection form and the OMQoL. Results: In the preliminary stages of this research, as a result of expert suggestions and language structure validity of the scale, there were no changes made to the scale items. Cronbach alpha reliability constant was found as μ=0.98 for all scale. Cronbach alpha reliability constants of OMQoL sub dimensions were found respectively as; symptoms μ=0.90, diet μ=0.94, social function μ=0.95, swallowing μ=0.95. Conclusions: The Turkish version of the OMQoL is a reliable and valid instrument to measure quality of life with oral mucositis patients.

Keywords: Oral Mucositis, Quality of Life, Reliability, Validity

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0010

Tam Metin