Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Hemşirelik Esasları  

Gül ŞAHİN, Tülay BAŞAK
PERİOPERATİF HEMŞİRELİK BAKIMININ HEMŞİRE VE HASTALAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, perioperatif hemşirelik bakımının, hastalar ve hemşireler tarafından değerlendirilmesi ve bakımın kalitesinde hasta ve hemşirelere ait faktörlerin belirlemesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma Ağustos 2017- Eylül 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Ankara’da bulunan bir hastanenin Ameliyathane bölümüne cerrahi operasyon için başvuran, katılımı kabul eden 102 hasta ve 38 ameliyathane hemşiresi oluşturmaktadır. Araştırma verileri, hemşire ve hastalar için kişisel bilgi formu ve kaliteli perioperatif hemşirelik bakım skalası kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, t testi, Mann-Whitney U testi, ANOVA testi kullanıldı ve regresyon analizi yapıldı. Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalamaları 35,60±5,21, meslekte çalışma yılı 15,5±6,37, ameliyathanede çalışma yılı 7,15±6,22 olarak bulunmuştur. Hemşireler için kaliteli hemşirelik bakımı skala puan ortalaması 119,76±9,96’dır. Hastaların yaş ortalaması 41,53±14,89, %44,1’i kadın ve %55,9’u erkektir. Ameliyat öncesi hastanede yatma durumlarına bakıldığında, kaliteli perioperatif hemşirelik bakım skalası puan ortalamaları istatistiksel açıdan anlamlı fark olduğu bulunmuştur (p≤0,05). Sonuç: Perioperatif bakımın; hemşirelerin demografik özelliklerinden etkilenmediği, hastaların ameliyat öncesi hastanede yatma süresi, pre-medikasyon yapılması, ameliyata ilişkin korku yaşamalarından etkilendiği belirlendi. Hemşirelik bakımı planlanırken, hastaların daha önceki cerrahi girişimleri ve hastadaki etkileri, sosyal destek faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Perioperatif, Hemşirelik Bakımı, Perioperatif Bakım, Ameliyathane

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.7

EVALUATION OF PERIOPERATIVE NURSING CARE BY NURSES AND PATIENTS
 
Aim: This descriptive study was conducted to evaluate the perioperative nursing care by the patients and nurses and to determine the factors related to patients and nurses in care quality. Method: The study was conducted between August 2017 and September 2017. The participants of the study consist of 102 patients who are to undergo surgical operations in a hospital in Ankara and who volunteered to participate in the study and 38 operating room nurses who volunteered to participate in the study. Research data were collected using personal information form for nurses and patients and quality pe-rioperative nursing care scale. In order to analyze the data, number, percentage, t test, Mann-Whitney U test, ANOVA test were used and regression analysis was performed. Findings: The average age of the nurses was found as 35,60 ± 5,21, 15,5 ± 6,37 in the profession and 7,15 ± 6,22 in the year of operation. The average quality nursing care scale score for nurses is 119.76 ± 9.96. The mean age of the patients is 41,53 ± 14,89, 44,1% are female and 55,9% are male. When considering pre-operative hospitalizations, it was found that there was a statistically significant difference in the mean score of qua-lity perioperative nursing care scale (p≤0,05). Conclusion: It has been found that perioperative care are not affected nurses' demographic characteristics but were affected by pre-operation hospitalization, premedication and fear of surgery for patients. Before nursing care is planned, previous operations and their impacts on the patients and social support factors should be considered.

Keywords: Nursing, Perioperative, Nursing Care, Perioperative Care, Operating Room

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.7

Tam Metin