Yıl:2019   Sayı: 15   Alan: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  

Rukiye TÜRK, Reyhan ERKAYA
PRİMİPAR KADINLARIN DOĞUM SONU CİNSEL YAŞAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Vajinal ve sezaryen doğum yapan primipar kadınların doğum sonu cinsel yaşamlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Kesitsel nitelikte yapılan araştırmanın örneklemini Türkiye’de Trabzon il merkezinde bulunan 6 ASM’ye bağlı olan bölgelerde yaşayan, 28.09.2017 ile 30.12.2017 tarihler arasında postpartum 2-6 aylık dönemde olan araştırmaya katılmayı kabul eden 150 primipar kadın oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; anket formu ve Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (Arizona Sexual Experiences Scale) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, medyan, minimum, maksimum, Ki-Kare, Mann-Whitney-U testi ve Kruskall-Wallis varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılmayı kabul eden primiparların, yaş ortalaması 25,59 ±3,39 olarak bulunmuştur. Vajinal ve sezeryan doğum yapan primipar annelerin %52,4’ünün doğum sonu dönemde cinsel sorun yaşadığı belirlenmiştir. Vajinal doğum yapanların %92,9’unun, sezeryan olanların ise, %72,0’ının disparoni sorunu yaşadığı bulunmuştur. Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği puan ortalamasının vajinal doğum yapanlarda X=12,24±3,92, sezaryen doğum yapanlarda X=12,61±4,33’dür. Puan ortalamaları arasında anlamlı fark yoktur (p>0,05). Kadınların cinsel yaşama başladığında sorun yaşama durumu, doğum sonrası haftalık cinsel ilişki sayısı, eşin cinsel ilişkiye zorlama durumu, doğum sonrası cinsel ilişkide dini ve kültürel görüş varlığı değişkeni ile Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak, primipar kadınların doğum sonu dönemde cinselliğe ilişkin sorun yaşadıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Primipar, Kadın, Doğum Sonu Dönem, Cinsel Yaşam

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.10

AN EVALUATION OF THE POSTPARTUM SEXUAL LIVES OF PRIMIPAROUS WOMEN
 
Abstract: Aim: This study was conducted with the aim of evaluating the postpartum sexual lives of primiparous women who had vaginal and cesarean delivery. Method: The study was conducted at 6 Family Health Centers in Trabzon with 150 primiparous women who consented to participate in the research and were in the postpartum period of 2-6 months between September 28, 2017- December 30, 2017. The data were collected through a questionnaire and Arizona Sexual Experiences Scale. The results were evaluated with frequency, percentage, average, standard deviation, median, minimum, maximum, Chi-square, Kruskal Wallis and Mann Whitney U test. Results: The mean age of the primiparous was found to be 25.59 ± 3.39. It was determined that 52.4% of the vaginal and cesarean-delivered primiparous mothers had sexual problems in the postpartum period. It was found that 92.9% of vaginal deliveries and 72.0% of caesarean section experienced dyspareunia. The mean score of the Arizona Sexual Experiences Scale was found (X =12,24 ± 3,92) in those having vaginal birth and (X =12,61 ± 4,33) in those having cesarean delivery and the difference between them was not significant (p>0,05). The differences between the women's sexual dysfunction mean scores and the variables of experiencing problems at the start of sexual activity, the weekly number of sexual intercourses after delivery, the state of being forced to have sex by husband, the existence of religious and cultural opinions with regard to postpartum sexual intercourse and the scores of the Arizona Sexual Experiences Scale were observed to be significant (p<0.05). Conclusion: As a result, it was determined that primiparous women had problems related to sexuality in the postpartum period.

Keywords: Primiparous, Women, Postpartum Period, Sexual Live.

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.10

Tam Metin