Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Eylem TOPBAŞ, Öznur GÖRGEN, Ezgi ŞAHİN, Nur ÇAKMAK
PROFESYONEL HEMŞİRELİKTE İLK ADIM KARİYER PLANLAMASI
 
Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin kariyer planları ve bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmanın evrenini Amasya Sağlık Yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencileri (n=278), örneklemini ise araştırmaya katılmaya istekli öğrenciler (n=195) oluşturmaktadır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile araştırmacılar tarafından ilgili literatür taranarak oluşturulan ‘’Kişisel Bilgi Formu ve Mezuniyet Sonrası Kariyer Planı Değerlendirme Formu’’ aracılığı ile elde edilmiştir. Veriler ortalama, yüzdelik hesaplama, ki kare testi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin %50.8’inin bölümü isteyerek seçtiği,%34.4’ünün hemşireliği çok sevdiği, %33.3’ünün kariyer yapmak için okuduğunu ifade ettikleri saptanmıştır. Öğrencilerin kariyer planlarını etkileyen faktörler; yaş, öğrenim gördükleri sınıf, bölümünü isteyerek seçme, formasyon almayı düşünme durumları, aldıkları eğitimi yeterli görme durumlarıdır. Öğrencilerin kariyer planlarını etkilemeyen faktörler; cinsiyet, mezun oldukları lise, alttan aldıkları ders sayısı, anne ve babanın öğrenim durumu, ailelerinin gelir düzeyi ve meslekte branşlaşmanın önemli olduğunu düşünme durumlarıdır. Sonuç: Öğrencilerin kendilerini geliştirmek için mesleği icra ederken yüksek lisans eğitimi de almak istedikleri saptanmıştır. Öğrencilerin kariyer planlamasında hem okul hem de klinik ortamda destek ve rol modeli olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Kariyer Planı, Profesyonellik

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.9

FIRST STEP CAREER PLANNING IN A PROFESSIONAL NURSING
 
Aim: To determine the career planning of the nursing students and the factors that affect them. Method: This descriptive study consists of students from nursing department of Amasya School of Health (n = 278) and the sample is composed of students who wanted to participate in the research (n = 195). The data was obtained by face-to-face interview method through the “Personal Information Form” and “Career Plan Evaluation Form After Graduation”, which were formed by researchers by searching the related literature. Results: It was determined that 50.8% of the students willingly choose this department, 34.4% of them like nursing too much and 33.3% of them would like to make a career. Factors affecting students’ career plans are age, the class, the willingness to choose the department, thinking about getting a formation, and finding their education sufficient. Factors that do not affect career plans are gender, the high school they graduated from, the number of failed lessons, mother and father’s level of education, the level of income and considering specialization to be important for professional development. Conclusions: It has been detected that students want to receive post graduate education while working to improve themselves. In the career planning of students, support and role model should be in school and clinical ambience.

Keywords: Career Planning, Nursing, Professionalism

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.9

Tam Metin