Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Hemşirelikte Yönetim ve Hemşirelikte Öğretim  

Harun KIRILMAZ, Sümeyye HEKİM, İsmail ŞİMŞİR
SAĞLIK PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLARLA İLGİLİ HUKUKİ YARDIM HAKKINDA PERSONELİN GÖRÜŞLERİ
 
Bu araştırma, sağlık personeline karşı işlenen suçlar nedeniyle yapılacak hukuki yardım konusunda personelin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak personelin hukuki yardım hakkında görüşlerini ölçmek amacıyla geliştirilen ve 25 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. Çalışmanın evreni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık personeli olarak belirlenmiştir. Çalışmanın örneklemini ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 305 sağlık personeli oluşturmaktadır. Veriler toplandıktan sonra ilk olarak geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, bağımsız örneklerde t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre; katılımcıların %59,7’si şiddete maruz kalmadığını belirtirken %40,3’ü şiddete maruz kalmıştır. Katılımcıların %53,4’ü hukuki yardım hakkında bilgi sahibidir. Ancak buna rağmen katılımcıların %9,5’i hukuki yardım talebinde bulunmakta ve sadece %5,2’si hukuki yardım almaktadır. Katılımcıların yaş grupları, çalışma süreleri, şiddete maruz kalma durumları ve bilgi sahibi olma durumları bakımından hukuki yardıma ilişkin ifadelere katılım düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Sonuç olarak, sağlık personelinin şiddete maruz kalmasına rağmen hukuki yardım talebinde bulunmadığı ve hukuki yardım almadığı görülmektedir. Sağlık sektöründe şiddet olaylarının yaygın olduğu göz önüne alındığında, bu olayların bildirimi ve sağlık personeline hukuki yardım konusunda daha radikal adımların atılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Hukuki Yardım, Sağlık Personeli

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.3

OPINIONS OF THE PERSONNEL ABOUT LEGAL SUPPORT ON CRIMES AGAINST HEALTH PERSONNEL
 
The objective of this study was to determine the opinions of healthcare personnel relating legal support about crimes against healthcare personnel. A questionnaire composed of 25 statements developed to measure the opinions of healthcare personnel relating legal support is used as data collection tool in this study. The universe of the study was healthcare professionals working in Sakarya Educational and Research Hospital. Sampling of the universe consists of 305 healthcare stuff selected by simple random sampling method. Reliability and validity analyses along with factor analysis were performed in the first instance just after data collection process. Descriptive statistical methods such as frequency, percentile, arithmetic mean and standard deviation alongside of t-test and one-way variance analysis in independent samples were employed in analysis of data. 59.7% of the participants indicated that they weren't exposed to violence which means 40.3% did according the findings obtained. 53.4% of participants have information about legal support. Nonetheless, 9.5% of the participants claim legal support and only 5.2% receive legal support. There are statistically significant differences in the level of agreements to statements of participants relating legal support with regards to age groups, working times, violence exposure and having knowledge. As a result, despite the fact that health personnel are exposed to violence, it seems that they have not requested legal support and have not received legal support. Given the widespread nature of violence in the health sector, more radical steps need to be taken in the reporting of these events and in legal support to health care providers.

Keywords: Violence, Legal Support, Healthcare Personnel

Doi: 10.17371/UHD.2018.3.3

Tam Metin