Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Hemşirelik Esasları  

Demet İNANGİL, Merdiye ŞENDİR
SUBKÜTAN HEPARİN UYGULAMALARINDA AĞRI, EKİMOZ VE HEMATOMUN ÖNLENMESİ: SİSTEMATİK İNCELEME
 
Amaç: Bu sistematik inceleme, subkütan heparin enjeksiyonu ile ilişkili ekimoz, hematom ve ağrının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaları sistematik olarak incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın evrenini “OVID”, “Cochrane”, “Pubmed”, “Wiley Online Library” veri tabanları ile “Google Scholar” ve “YÖKSİS Tezler” taranarak ulaşılan 598 makale oluşturmuştur. İncelemede “subcutaneous heparin”, “subcutaneous heparin bruising, hematoma, pain” anahtar kelimeleri kullanarak son on yılda yayınlanmış (Eylül 2015- Mayıs 2016), yayın dili Türkçe ya da İngilizce olan ve tam metni bulunan makaleler seçilmiştir. Çalışmanın örneklemini toplam 1088 katılımcının bulunduğu 12 makale oluşturmuştur. Bulgular: İncelenen çalışmalarda subkütan heparin enjeksiyonu ile ilişkili ağrı, ekimoz ve hematomun önlenmesine yönelik uygulamalar ele alınmıştır. Bu uygulamalar arasında; ilacın verilme ve enjektör çekilmeden bekleme süresi, enjeksiyon öncesi/sonrası bölgeye lokal soğuk, basınç ve topikal uygulama, seçilen enjeksiyon bölgesi, aspirasyon ve hava kilidi teknikleri bulunmaktadır. İncelemeye alınan çalışmaların 4’ünde deneysel, 8’inde yarı-deneysel araştırma tasarımlarının kullanıldığı belirlendi. Sonuç: Çalışmaların incelenmesi sonucunda subkütan heparin enjeksiyonunun 15-30 saniye süresince, enjeksiyon bölgesine 2 dakika süre buz uygulaması, enjeksiyon sonrası lokal basınç uygulaması, abdominal bölgenin tercih edilmesi, aspirasyon uygulamadan hava kilidi tekniği uygulamaları önerilmektedir. Bu nedenle subkütan heparin uygulamasında lokal yan etkilerin önlenmesinde bu tekniklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Subkütan Heparin, Ekimoz, Hematom, Ağrı

Doi: 10.17371/UHD2017.2.12

PREVENTION OF PAIN, BRUISE AND HEMATOMA ON SUBCUTANEOUS HEPARIN INJECTION: A SYSTEMATIC REVİEW
 
Aim: This systematic review was done to investigate systematically the studies that eveluated the effect of the subcutaneous injection of heparin on pain, haematoma and bruising at the injection site. Method: The population of this review consisted of 598 articles accessed by searching on “OVID”, “Cochrane”, “Pubmed”, “Wiley Online Library”, “Google Scholar” and “YOKSIS Thesis in Turkey” sources between September 2015 and May 2016. In this review, the articles were selected as full texts by searching with “subcutaneous heparin”, “subcutaneous heparin bruising, pain” key words and they were published in English and Turkish languages in the last decade (2006-2016). The sample of the study comprised 12 articles. Results: Aplications for prevention of pain, ecimosis and hematoma associated with heparine injection were investigated in the literature. These applications were injection duration, local cold/pressure/topical application after injection, aspiration, injection site and air lock tecnique. 4 experimental and 8 quasi-experimental designed studies were identified which met the inclusion criteria, involving 1088 participants. Conclusion: The injection duration of 15-30 seconds while administering, two minutes of cold application to the injection site, application of local pressure after injection, prefering abdominal area and using air lock technique without aspiration are advised. The findings of this study should be considered for local complications that can be prevented with proper injection techniques.

Keywords: Subcutaneous Heparin, Bruising, Hematoma, Pain

Doi: 10.17371/UHD2017.2.12

Tam Metin