Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Psikiyatri Hemşireliği  

Emel BAHADIR YILMAZ, Eda ŞAHİN
TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI DERSİ ALAN VE ALMAYAN EBELIK VE HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ TOPLUMSAL CINSIYET ROLLERINE YÖNELIK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet eşitliği dersi alan ve almayan ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümünde okuyan bütün öğrenciler oluşturmuş (n=717) ve 607 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Veriler “Öğrenci Bilgi Formu” ve “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ)” ile toplanmıştır. Veriler normal dağılım özelliği göstermediği için analizlerde Mann Whitney U testi kullanılmıştır. İstatiksel analizlerin tamamında anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Ebelik bölümünde okuyan öğrencilerin yaş ortalaması 20.27±1.60 olup, hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin yaş ortalaması 20.85±1.98’dir. Örneklemi oluşturan öğrencilerin %58.5’inin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersini aldıkları belirlenmiştir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi alan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamaları 154.45 ± 19.86 ve dersi almayan öğrencilerin TCRTÖ puan ortalamaları 148.49 ± 19.16 olup iki grup arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (z=-4.366, p=0.000). Sonuç: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlarını olumlu yönde artırdığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ebelik Öğrencileri, Hemşirelik Öğrencileri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi, Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumlar

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.6

A COMPARISON OF THE ATTITUDES TOWARDS GENDER ROLES OF NURSING AND MIDWIFERY STUDENTS IN THE CONTEXT OF GENDER EQUALITY EDUCATION
 
Aim: In this study, it was aimed to compare the attitudes towards gender roles of nursing and midwifery students in the context of gender equality education. Method: The research universe was formed by the 717 students of Faculty of Health Sciences, Midwifery and Nursing Department of the 2016-2017 academic year of a government university and the study was completed with 607 students. The data were collected by "Student Information Form" and "Gender Roles Attitude Scale". Since the data does not show normal distribution, Mann Whitney U test was used for analysis. The statistical significance level of all statistical analyzes was accepted as p <0.05. Results: The average age of the students who study in the midwifery department is 20.27 ± 1.60 while the average age of the students studying in the nursing department is 20.85 ± 1.98. It was determined that 58.5% of the sample students had taken a course on Gender Equality. Those who had taken the Gender Equality course scored higher in average in Gender Roles Attitude Scale compared to those who had not (z=-4.366, p=0.000). Additionally, average score of equalitarian gender role (z=-2.563, p=0.010), female gender role (z =-2,873, p = 0.004), traditional gender role (z =-5,463, p = 0.000) and male gender role (z =-4,576, p = 0.000) of the students who had taken the Gender Equality course were higher at a statistically significant level. Conclusion: According to the findings obtained in the research, it can be deduced that the students studying in the nursing and midwifery department have positive attitudes towards gender roles.

Keywords: Midwifery Students, Nursing Students, Gender Equality Education, Attitudes Towards Gender Roles

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.6

Tam Metin