Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Hemşirelik Esasları  

Meryem Türkan ERER, Canan KANAT, Eda ŞAHİN. Özlem ÖGER
TOPLUMUN ERKEK HEMŞİRELERE BAKIŞI; MERSİN ÖRNEĞİ
 
Amaç: Araştırma, toplumdaki yetişkin bireylerin erkek hemşirelere ilişkin görüşlerinin incelenmesi amacı ile kesitsel olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini Mersin’in bir ilçesinde yaşayan 01.10.2014-10.01.2015 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 600 yetişkin birey oluşturmuştur. Veriler literatür eşliğinde araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama formu aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde, ortalama ve ki-kare testi uygulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların %57.8’i daha önce herhangi bir nedenle hemşirelik bakım hizmeti almış olup, %93.2’si ülkemizde hemşirelik mesleğine erkeklerinde alındığını bilmektedir. Araştırmadaki katılımcıların yarıdan fazlası, erkeklerin hemşirelik mesleğini yapması gerektiğine, erkeklerin profesyonel hemşirelik mesleğine olumlu katkılar sağlayacağına ve meslekte mutlaka olmaları gerektiğine inanmaktayken, hemşirelik bakımını da hemcinsi olan hemşireden almak istediklerini ifade etmektedirler. Sonuç: Toplumda hemşirelik mesleğinde kadın cinsiyetinin daha çok kabul gördüğünü, hemşirelik kanunda cinsiyet ayrımını kaldırılmasına rağmen toplumda cinsiyet ayrımının kısmen de olsa yapılmakta olduğunu ortaya koymuştur. Bu tutumun ataerkil kültürün yansımaları olduğu söylenebilir. Cinsiyetin hemşirelik mesleğini etkileyen bir faktör olmadığı konusunda toplumun bilgilendirmesi için farklı iletişim kaynaklarının kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erkek Hemşire, Bakım, Toplum, Cinsiyet

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.6

SOCIETY'S VIEW OF MALE NURSES; AN EXAMPLE FROM MERSİN
 
Aim: The research was done descriptively with the aim of examining the opinions of adult people to ward smale nurses in the society. Method: The universe of there search consisted of 600 adult people that living in a town of Mersin district that agreed toparticipate in the survey between 01.10.2014 and 01.01.2015. The data were collected through a data collection form that developed by there searcher with the help of literature. Percentage, mean and chi-square test were performed in the analysis of the data. Results: Percentage of participants who received nursing care for any reason were57.8%. Percentage of participants know that men are taken in the nursing profession in our country were 93.2%. Although more than half of participants in the research believe that men should make nursing profession sand that men should make positive improvements to the professional nursing profession and be in the profession absolutely, they want to get services from the nurses who are of the same kind with them in the nursing care. Conclusion: In the nursing profession, female gender is more accepted, despite the elimination of gender discrimination in the nursing law, gender discrimination is partially being done in society. It can be said that this attitude is a reflection of paternalistic cultures. It is recommended that different communication sources be used to inform the community that gender is not a factor affecting the nursing profession.

Keywords: Male Nurse, Care, Society, Gender

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.6

Tam Metin