Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Hemşirelikte Yönetim ve Hemşirelikte Öğretim  

Bilgen ÖZLÜK, Saide FAYDALI
TRANSFÜZYON YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ: BİR KALİTE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI
 
Amaç: Bu kalite geliştirme projesi, eritrosit süspansiyonlarının transfüzyonunda kullanılan infüzyon pompasının etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Kalite geliştirme projesi olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, kesitsel ve prospektif olarak dört aylık süre içinde toplam 1069 adet eritrosit süspansiyonunun transfüzyonunda infüzyon pompası kullanılmıştır. Veriler Sağlık Bakanlığı Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi’ndeki “Kan Bileşeni Transfer ve Transfüzyon İzlem Formu” nun hastaneye uyarlanmış hali olan “Transfüzyon ve Kayıt Takip Formu” incelenerek toplanmıştır. Bulgular: Aralık 2013-Mart 2014 tarihleri arasında toplam 1069 adet eritrosit süspansiyonunun transfüzyonu infüzyon pompası kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İnfüzyon pompası kullanılarak gerçekleştirilen transfüzyonların, infüzyon pompası kullanılmadan gerçekleştirilen transfüzyonlara göre dört saat ve üzerindeki uygulanma süresi %4.5 oranında azaltılmıştır. Ayrıca transfüzyon istenilen hızda ve sürede gerçekleştirilmiş, infüzyon pompası kullanılarak gerçekleştirilen transfüzyonların hiç birinde hemoliz bulgularına rastlanmamış ve transfüzyon reaksiyon sayılarında azalma görülmüştür. Sonuç: Sonuç olarak eritrosit süspansiyonlarının transfüzyonlarında infüzyon pompasının kullanımının, transfüzyonun istenen hızda ve sürede güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve kanın hızlı gönderilmesine bağlı reaksiyonların azaltılması açısından uygun olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kan Transfüzyonu, Transfüzyon Güvenliği, Eritrosit Süspansiyonu, İnfüzyon Pompası

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.2

TRANSFUSION MANAGEMENT AND SAFETY: A QUALITY IMPROVEMENT PROJECT
 
Aim: This quality improvement project aims to evaluate the efficacy of the infusion pump used for the transfusion of erythrocyte suspensions. Method: In this study conducted as a quality improvement project, the effectiveness of using infusion pump was investigated in a total of 1069 transfusion of erythrocyte suspensions cross-sectional prospectively for a four-month period. The data was collected by reviewing the “Transfusion and Registration Follow-up Form”. Results: A total of 1069 transfusion of erythrocyte suspensions were made between December 2013 and Mart 2014 using infusion pumps. Transfusion of erythrocyte suspensions performed using an infusion pump were reduced by 4.5% over four hours and over, compared to transfusions without an infusion pump. In addition, transfusion was performed at the desired rate and time, no hemolysis was found in any of the transfusions performed using the infusion pump, and the number of transfusion reactions was reduced. Conclusion: Consequently, it is suggested that using infusion pumps in RBC transfusions will be suitable for achieving a safe transfusion within the desired raye and time and reducing the amount of reactions caused by sending the blood rapidly.

Keywords: Blood Transfusion, Transfusion Safety, Erythrocyte Suspension, Infusion Pump

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.2

Tam Metin