Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Halk Sağlığı Hemşireliği  

Ayşe Betül ÇELİK, Nalan AKIŞ, Fatma DÜZGÜN, Alpaslan TÜRKKAN
ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDE HEMŞİRELERİN HASTA/YAKINLARINDAN ŞİDDETE UĞRAMA SIKLIĞI, RİSK FAKTÖRLERİ, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı üçüncü basamak bir sağlık kurumunda çalışan hemşirelerin, işyerinde hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete uğrama sıklığı ve şiddet ile ilişkili bazı faktörleri değerlendirmektir. Yöntem: Bu çalışma 1 Temmuz-31 Aralık 2014 tarihleri arasında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde çalışan 598 hemşire ile yapılmış olan kesitsel bir çalışmadır. Çalışmada 31 sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Analizlerde χ² testi ve multiple lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 34.28 ± 7.06 yıldır (Min-max: 22-60). Hemşirelerin büyük çoğunluğu (% 90.5) kadındır. Sağlık sektöründeki ortalama çalışma süreleri 12.17 ± 7.64 yıldır (Min-max: 1-37). Hemşirelerin %39.3’ü son 12 ay içinde en az bir kez şiddete uğradığını bildirmiştir. En sık sözel şiddetle (%83.0) karşılaşılmıştır. Kadın hemşirelerde şiddete uğrama riski 2.56 kat, acil serviste çalışanlarda ise 3.93 kat fazladır. Son bir yılda yaşanan şiddet olaylarının %25.4’ünde resmi bildirim yapılmıştır. Sonuç: Son bir yılda her üç hemşireden birinin şiddete uğramış olması alınan önlemlerin yetersiz kaldığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Yeri, Şiddet, Hemşire, Hastane

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.11

THE FREQUENCY OF NURSES’ EXPOSURE TO VIOLENCE FROM PATIENTS/PATIENTS’ RELATIVES IN TERTIARY HEALTH CARE FACILITY THE RISK FACTORS, REASONS AND SOLUTION OFFERS
 
Aim: The aim of this study was to evaluate the frequency of violence at workplace, factors associated with violence that nurses, who work at a tertiary health care facility, are exposed to. Method: This is a cross-sectional study which includes 598 nurses who work at Uludag University Medical Faculty Applied Research Center for Health Hospital, between 1 July – 31 December 2014. The questionnaire which contains 31 questions was used. In the analyses, chi-square test, and multiple logistic regression analysis were used. Results: The average age of the nurses who participated in the study was 34.28±7.06 years (Min-max: 22-60). The majority of the nurses were (90.5%) women. Their average term of employment in the healthcare sector was 12.17 ±7.64 years (Min-max: 1-37). The frequency of being exposed to violence in the last 12 months was at least once among nurses was 39.3%. The most frequency was verbal violence (83.0%). Being exposed to violence is 2.56 times higher in female nurses and 3.93 times higher in emergency department workers. In the recent year, the percentage of formal notifications, related to violence cases, was 25.4%. Conclusion: The level of exposure to violence among one of three nurses in the last year proves that the precautions taken against violence are not sufficient.

Keywords: Workplace, Violence, Nurse, Hospital

Doi: 10.17371/UHD.2017.3.11

Tam Metin