Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Hemşirelik Esasları  

Asuman ÇOBANOĞLU, Ayten ZAYBAK
ÜRETRAL KATETERİZASYON UYGULANMASINDA AĞRININ AZALTILMASINA YÖNELİK YAPILAN UYGULAMALAR: SİSTEMATİK DERLEME
 
Amaç: Bu çalışma üretral kateterizasyon uygulamasında ağrının azaltılmasına yönelik çalışmaları sistematik olarak incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma 1-31 Aralık 2016 tarihleri arasında arama motorlarında uluslararası veri tabanları Pubmed, Science Direct, Medline, CIHANL, Scopus ve Ulusal veri tabanlarından ULAKBİM tıp veri tabanı kontrol edilerek yürütülmüştür. Araştırma "üretral kateterizasyon (uretral catheterization) ve ağrı (pain)" gibi anahtar kelimeler kullanılmıştır. Araştırmaya dahil etme kriterlerine uyan toplam 8 yayın çalışma kapsamına alınmış ve karşılaştırma, sınırlılık ve sonuçlar açısından değerlendirilmiştir. Bulgular: Üretral kateterizasyonda ağrı üzerine yapılan çalışmalar uygulamada kullanılan yağlayıcı çeşidi, kullanılan yağlayıcının uygulanış biçimi ve kateter boyutu olmak üzere üç ana başlık altında incelenmiştir. Çalışmaların 4’ünde %2’lik lidokain içeren jel kullanımının üretral kateterizasyon uygulamasında ağrı görülme durumunu azalttığı saptanmıştır. Sonuç: Yapılan çalışmalar sonucunda kateterizasyon öncesi %2'lik lidokain içeren jel kullanılan hastalarda kullanılmayan hastalara göre ağrı skorunun ve ağrı görülme durumunun daha az olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üretral Kateterizasyon, Ağrı, Hemşirelik Bakımı

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.2

PRACTICES FOR DECREASING THE PAIN IN ADMINISTRATION OF URETHRAL CATHETERİZATION:SYTEMATIC REVIEW
 
Aim: This study is designed as systematically analyze the studies on decreasing the pain in the administration of urethral catheterization. Method: The study was conducted by checking the international databases of Pubmed, Science Direct, Medline, CIHANL, Scopus and the national medical database of ULAKBIM among the search engines between 1 and 31 December 2016. The study was conducted by using the key words such as urethral catheterization and pain. A total of 8 studies meeting the inclusion criteria were included in the study and they were evaluated in terms of comparison, limitation, and conclusions. Results: The systematic review of studies on pain in the urethral catheterization evaluated the studies under three main titles; the type of lubricant used in the practice, the application way of the lubricants applied, and the size of the catheter. In 4 of these studies, it was found that the use of gel containing lignocaine of 2% decreased the pain in administration of urethral catheterization. Conclusion: It was concluded after the studies that the pain score and pain prevalence of the patients to whom the gel containing 2% lignocaine was used before catheterization were less than the patients who did not receive that application and it has been also observed that an evidence- based guideline about the properties such as catheter insert time, temperature and type of the lubricant gel used stated in literature have not been prepared so far.

Keywords: Urethral Catheterization, Pain, Nursing Care

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.2

Tam Metin