Yıl:2019   Sayı: 15   Alan: Halk Sağlığı Hemşireliği  

Betül AKTAŞ, Nihan DEMİRDÜZEN
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BEBEĞİ YATAN ANNELERİN ANNE-BEBEK BAĞLANMA DÜZEYLERİ VE BEBEĞİN EVDE BAKIMINA YÖNELİK GEREKSİNİMLERİ
 
Amaç: Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği yatan annelerin anne bebek bağlanma düzeyinin ve annelerin bebek bakımına ilişkin evde bakıma yönelik gereksinimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Kesitsel türde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini bir kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) bebeği yatan anneler, örneklemi ise gelişigüzel örneklem yöntemiyle seçilen 100 anne oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen Bilgi Formu ve Anne- Bebek Bağlanma Ölçeği (ABBÖ) ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalaması 26.5±6.3 olup %25’nin eğitim düzeyi ilkokul mezunu, %84’ü ev hanımıdır. Annelerin %68’si gebeliğin plansız olduğunu, %88’i bebeği doğurmayı istediğini, %57’si bebeğin istenilen cinsiyette doğduğunu ifade etmiştir. Bebeklerin %45’inin YYBÜ’ne yatma nedeni solunum sıkıntısıdır. Annelerin Anne-Bebek Bağlanma Ölçeği puan ortalaması 2.8 ± 2.0 olarak belirlenmiştir. Annelerin %53’ü bebeğin evde bakımında zorlanacağını düşünmektedir. Anneler en fazla bebek banyosu, çocuğun sağlık durumundaki bozulmanın farkına varamama ve hastalığını takip etme konusunda zorlanacaklarını ifade etmektedirler. Sonuç: Sonuç olarak annelerin bebek bağlanma düzeyinin oldukça iyi olduğu söylenebilir. Annelerin yaklaşık yarısı taburculuk sonrası bebeklerinin evde bakımında zorlanacağını düşünmektedir ve bu konuda desteğe gereksinim duymaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Yoğun bakım, Evde Bakım, Bağlanma

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.2

MOTHER TO INFANT BONDING LEVELS OF MOTHERS WHOSE NEWBORN INFANTS ARE IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT AND THEIR NEEDS REGARDING THE INFANT CARE AT HOME
 
Objective: In this study, it was aimed to determine the mother-to-infant bonding level of mothers whose infants were in the neonatal intensive care unit and their needs regarding the infant care at home. Method: Research is a cross-sectional study. The population of the study included mothers whose infants were in the neonatal intensive care unit (NICU) in a maternity and children hospital and sampling consisted of 100 mothers selected by random sampling method. The data of the research were collected in the hospital environment through the Information Form developed by the researchers in accordance with the literature and the Mother-to-Infant Bonding Scale (MIBS). Result: The average age of the participating mothers was 26.5±6.3, 25% of them were primary school graduates and 84% were housewives. 68% of them stated that their pregnancies were unplanned, 88% wanted to deliver the infant, and 57% said that the infant was born with the desired sex. The reason why 45% of infants lied in the NICU was respiratory distress. The mean score of MIBS of the mothers was 2.8±2.0. 53% of the parents thought that babies would have difficulties in home care. They stated that they were most likely to have difficulties in noticing the infant's health condition and following-up the disease. Conclusion: As a result, it could be said that the infant bonding level of the mothers was very good. Almost half of them thought that they would have difficulty in infant care at home after discharge and need support.

Keywords: Newborn, Intensive Care, Home Care, Bonding

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.2

Tam Metin