Yıl:2017   Sayı: 9   Alan: İç Hastalıkları Hemşireliği  

Halil İbrahim TUNA, Medet KORKMAZ
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HEMŞİRE HASTA İLETİŞİMİNE YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma; yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin hemşire-hasta iletişimine yönelik düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı bir çalışma olarak yapılmıştır. Yöntem: Araştırmada 104 hemşire örneklem seçilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan veri toplama formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler sayı-yüzde kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmada yoğun bakımda çalışan hemşirelerin %84.5’ inin sözel iletişimde güçlük yaşadıkları değerlendirilmiştir. İletişim güçlüğü yaşadığını belirten hemşirelerin %80.8’inin kendilerinden, % 82.7’sinin hastanın durumundan kaynaklı sebeplerle iletişim güçlüğü yaşadıklarını ifade ettikleri belirlenmiştir. Hasta ile iletişimde hemşirelerin %81.7’ sinin “hastanın anlatmak istediğini tahmin etme”, % 66.3’ünün “yazı” ve % 4.8’inin “iletişim tahtası, yazı tahtası vb. gibi iletişim materyali kullanımı” yöntemlerini kullandıkları saptanmıştır. İletişim güçlüklerini önlemeye yönelik olarak hemşirelerin %36.3’ünün “çalışma koşulları iyileştirilmelidir” ve % 23.4’ünün “entübe hastalar ile iletişim konusunda eğitimler düzenlenebilir” önerilerinde bulundukları saptanmıştır. Hemşirelerin iletişimi kolaylaştırmaya yönelik önerileri incelendiğinde; %23.0’ünün “iletişim kartları, yazı tahtalarını vs.” tavsiye ettiği, “hastaya hastaneye yatmadan önce entübasyon hakkında eğitim verilebilir” önerisinin hemşirelerin % 12.5’i tarafından verildiği saptanmıştır. Sonuç: YBÜ’lerinde çalışan hemşirelerin entübe hastalar ile iletişimde problem yaşadıkları, yaşanılan bu problemlerin ise hastadan veya hemşireden kaynaklı olduğu saptanmıştır. Yoğun bakım hemşirelerinin iletişim yöntemlerinin farkına varması ve gerekli eğitimleri alarak uygulamada kullanmasının hasta bakımının kalitesini arttıracağına ve sonuçta hemşirelik bakım ve kalitesinin gelişeceği öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Entübe Hasta, İletişim, Hemşire Hasta İletişimi, Yoğun Bakım

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0012

EXAMINING THE THOUGHTS OF NURSES WORKING IN INTENSIVE CARE UNITS ABOUT THE NURSE-PATIENT COMMUNICATION
 
Aim: This research was done to determine the thoughts of nurses working in intensive care unit on communication between nurse and patient. Method: One hundered four nurses were chosen for study sample. Data were collected using data form prepared by the researcher. The obtained data were evaluated using the number-percentage calculation. Results: In the research, it was found that 84.5% of nurses had difficulties in verbal communication. Eighty point eight percent of the nurses, who stated that they had difficulty in verbal communication, said that the reason was themselves, and 82.7 % of the nurses said that the reason was patient. Eighty-seven point seven percent of the nurses said that they guessed what the patient wanted to tell, 66.3% of the nurses said that they used writing method, and 4.8% of them said that they used communication and writing board in communication with the patients. Thirty-six point three percent of the nurses suggested that the working conditions should be improved, 23.4%, that training on communication with intubated patients should be organized, 7.6% that red tape should be decreased and that technological innovations should be used. When the nurses suggestions on facilitating communication were examined, 23.0% of nurses suggest that communication cards, technological facilities and writing boards be used, and 12.5% of them suggested that patients should be educated on intubation before hospitalization. Conclusion: Nurses working in intensive care units experienced problems in communication with patients, and these problems were found to be due to patients or nurses. It is envisaged that the intensive care nurses will be aware of the communication methods and use them in practice in order to improve the quality of patient care and ultimately improve nursing care and quality.

Keywords: Intensive Care Unit, Communication, Intubated Patient, Nurse-Patient Communication

Doi: 10.17371/UHD2017.1.0012

Tam Metin