Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Hemşirelik Esasları  

Şengül ÜZEN CURA, Aysel ÖZSABAN, Ela YILMAZ COŞKUN
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE KULLANILAN DAVRANIŞSAL AĞRI ÖLÇEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SİSTEMATİK DERLEME
 
Amaç: Bu sistematik derlemenin amacı, yoğun bakım ünitelerinde ağrı değerlendirmesi için kullanılan davranışsal ağrı ölçeklerini inceleyerek, geçerlik, güvenirlik düzeyi yüksek, uygulanabilir araçları açıklamak ve yoğun bakım hemşireleri ile diğer sağlık profesyonellerine rehberlik etmektir. Yöntem: Konu ile ilgili araştırmalara ulaşmak için “PubMed, Science Direct, Ebscohost, Cochrane Library, Joanna Briggs Institute, Ulakbim Tıp Veri Tabanı, Türk Medline ve YÖK Tez” veri tabanları arşivleri kullanıldı. Bulgular: Değerlendirmeye alınan 11 çalışmada, Critical Care Pain Observation Tool (CPOT) ve Behavioural Pain Scale (BPS) ölçeklerinin daha yaygın olarak kullanıldığı saptandı. Toplam 9 çalışmada CPOT ölçeği kullanılmış ve bu çalışmaların 6’sinde CPOT’un güvenirliği yüksek bulunmuştur. Sonuç: Yapılan inceleme sonucunda, davranışsal ağrı ölçeklerinin kullanılmasının önemli olduğu, CPOT ölçeğinin en fazla incelenen ölçek olduğu, ancak araştırmalarda yer alan diğer ölçeklerinde geçerlik ve güvenirlik düzeylerinin yüksek olduğu görüldü. Bu doğrultuda; davranışsal ağrı ölçeklerinden bakım verilen hasta grubu için uygun, klinik ortamda kullanışlı, geçerli ve güvenilir olanların seçilerek hastaların ağrı tanılamasının yapılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Ölçek, Yoğun Bakım Hemşireliği

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.5

EVALUATION OF BEHAVIORAL CARE SCALES USED IN INTENSIVE CARE UNITS: SISTEMATIC REVIEW
 
This systematic review was conducted by investigating comparative studies of behavioral pain scales used for pain assessment in intensive care units to determine the studies of high validity, reliability and feasibility, and to guide intensive care nurses and other health professionals. Methods: In order to reach the related researches, archives of "PubMed, Science Direct, Ebscohost, Cochrane Library, Joanna Briggs Institute, Ulakbim Medical Database, Turkish Medline and YÖK Thesis" databases were used. Findings: It was determined that the Critical Care Pain Observation Tool (CPOT) and Behavioral Pain Scale (BPS) scales were more widely used in 11 evaluated studies. CPOT scale was used in 9 studies and the reliability of CPOT was found high in 7 of these studies. Conclusion: As a result of the review, it was observed that the use of behavioral pain scales was important, the CPOT scale was the most examined scale but the validity and reliability levels of the other scales included in the research were high, too. In this direction; it is suggested that patients should be diagnosed with pain by choosing the behavioral pain scale which is appropriate for the patient group who are cared for, useful in the clinical setting, valid and reliable.

Keywords: Pain, Scale, Intensive Care Nursing

Doi: 10.17371/UHD.2018.2.5

Tam Metin