Year:2019   Issue: 15   Area: Fundamentals of Nursing  

Birgül VURAL DOĞRU, Hediye UTLİ, Leyla ZENGİN
INVESTIGATION OF NURSING STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS DIGITAL TECHNOLOGY AND THEIR PERCEPTION OF COMPUTER SELF-EFFICACY
 
Aim: In this context, the aim of the research is to evaluate nursing students' attitudes towards digital technology and their perceptions of computer-related self-efficacy. Method:This descriptive cross-sectional study was conducted with 277 nursing students who studied in the Health Schools of two different universities from November 2017 to May 2018 and agreed to participate in the study.The study data were collected through face-to-face interviews using the Sociodemographic Characteristics Questionnaire", "Attitudes Towards Digital Technology Scale (ATDTS)" and "Computer Self-Efficacy Perception Scale (CSE)". Results:The mean scores the participants obtained from the ATDTS and CSE were 123.45 (55.00±185.00), and 55.35 (33.00±79.00) respectively. There was a weak positive correlation between the ATDTS and CSE (p<0.001, r=0.31). While there was a significant relationship between the university attended and the innovation and conscious use subscales of the ATDTS (p <0.05), there was no significant difference between the university attended and the mean scores for the other 6 subscales and overall scale (p> 0.05).There was significant relationship between gender and the overall ATDTS scale and its innovation and recreational use subscales (p <0.05). However, there was no significant relationship between gender, and the mean scores obtained from the other 6 subscales and the overall CSE. There was a significant relationship between the year at school and the conscious use subscale of the ATDTS (p <0.05), but there was no significant relationship the year at school and the mean scores for the other 7 subscales and overall scale (p> 0.05). There was a statistically significant relationship between the income status and technology for me and social network subscales of the ATDTS (p <0.05), but there was no significant relationship between the income status and the other 6 subscales and overall scale. Conclusion: Results show that male nursing students used technology for entertainment and innovation more than did female students. It was also found that the third-year students used technology more consciously than did the fourth-year students, and the students in one of the two universities obtained higher innovation and conscious use scores than did the students in the other university. A significant relationship was determined between ATDTS and CSE.

Keywords: Digital Technology, Computer Self-Efficacy, Nursing Student, Attitude, Perception

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.8

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL TEKNOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARI İLE BİLGİSAYAR ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin dijital teknolojiye yönelik tutum ve bilgisayara yönelik öz-yeterlik algılarını değerlendirmektir. Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte planlanan araştırma, Kasım 2017- Mayıs 2018 tarihleri arasında iki farklı üniversitenin Sağlık Yüksekokulunda eğitim alan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 277 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri “Birey Tanıtım Formu”, “Dijital Teknolojiye Yönelik Tutum (DTYT)” ölçeği ve “Bilgisayar ile ilgili Öz yeterlilik Algısı Ölçeği” kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Bulgular: DTYT ölçeği puan ortalaması 123.45 (55.00±185.00), Bilgisayar ile ilgili Öz yeterlilik Algısı ölçeği puan ortalaması 55.35 (33.00±79.00)’tir. DTYT ölçeği ile Bilgisayar ile ilgili Öz yeterlilik Algısı ölçeği arasında pozitif yönde zayıf bir korelasyon bulunmuştur (p<0.001, r=0.31).DTYT ölçeği yetkinlik ve bilinçli kullanım alt boyutları ile okunan üniversite arasında anlamlı fark bulunurken (p<0.05), diğer 6 alt boyut ve toplam ölçek puan ortancaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).DTYT ölçeği toplam, yetkinlik ve eğlence amaçlı kullanım alt boyutları ile cinsiyet arasında anlamlı fark bulunurken (p<0.05), diğer 6 alt boyut ve Bilgisayar ile ilgili Öz yeterlilik Algısı ölçeği toplam puan ortancaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).DTYT ölçeği alt boyutlarından olan bilinçli kullanım ile sınıf arasında anlamlı fark bulunurken (p<0.05), diğer 7 alt boyut ve toplam ölçek puan ortancaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).DTYT ölçeği teknoloji ve sosyal ağ alt boyutları ile gelir durumu arasında anlamlı fark bulunurken (p<0.05), diğer 6 alt boyut ve toplam ölçek puan ortancaları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Hemşirelik alanında eğitim alan erkek öğrencilerin kadınlara göre teknolojiyi daha çok eğlence ve yenilik amaçlı kullandıklarını göstermektedir. Ayrıca üçüncü sınıf öğrencilerinin dördüncü sınıflara göre teknolojiyi daha bilinçli kullandıkları, bir üniversitede okuyan öğrencilerin diğerine göre yenilik ve bilinçli kullanım puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. DTYT ile Bilgisayarla ilgili Öz yeterlilik Algısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dijital Teknoloji, Bilgisayar Öz-yeterlik, Hemşirelik Öğrencisi, Tutum, Algı

Doi: 10.17371/UHD.2019.1.8

Tam Metin